Dividenda

Dividenda je peněžitý podíl z čistého zisku akciových společností vyplácený akcionářům podle stanoveného procenta nominální hodnoty akcie.

Dividenada se vyplácí majiteli akcie po předložení kuponu. Vyjadřuje se buď pevnou částkou nebo v procentech z nominální hodnoty akcie. Výše dividendy závisí na čistém zisku akciové společnosti, který vykáže společnost ve své bilanci po odečtení přídělů do rezervních fondů, výplatě členům představenstva společnosti, resp. jiných orgánů a po zaplacení daní. Výše dividendy je jedním z činitelů ovlivňujících kurs akcie.

Zpět na Slovník pojmů