Nepeněžitý vklad

Nepeněžitým vkladem do obchodní společnosti mohou být věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Jejich vkládání do základního kapitálu obchodních společností se řídí následujícími pravidly:

  1. 1. předmětem vkladového závazku může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání,
  2. 2. vklady spočívající v závazcích k provedení prací nebo poskytnutí služeb jsou zakázány,
  3. 3. vkladové povinnosti musí být v celém rozsahu splněny před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku – platí pro zápis nově založené společnosti i zvýšení základního kapitálu. Při zakládání společnosti odlišuje zákonná úprava splnění povinnosti splatit vklad – vklad je splacen předáním věci správci vkladu od přechodu vlastnického práva k věcem – toto právo přechází u věcí movitých okamžikem vzniku společnosti, u nemovitostí vkladem vlastnického práva společnosti do katastru nemovitostí. Nepřejde-li na společnost majetkové právo k předmětu nepeněžitého vkladu, i když se vkladová povinnost povazuje za splněnou, je společník, který se k poskytnutí tohoto vkladu zavázal, povinen zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a společnost je povinna mu vklad vrátit,
  4. 4. hodnota nepeněžitého vkladu musí být uvedena ve společenské smlouvě. U kapitálových obchodních společností (např. a.s.) se stanoví na základě znaleckého posudku. Znalci, jsou jmenováni soudem pro každý jednotlivý případ oceňování nepeněžitých vkladů a musí být na společnosti, resp. jejích zakladatelích nezávislí,
  5. 5. pokud v době vzniku společnosti je hodnota nepeněžitého vkladu nižší než v době založení obchodní společnosti, je společník povinen doplatit rozdíl v penězích. Stejná povinnost stíhá společníka, který splatil vklad v procesu zvyšování základního kapitálu a hodnota nepeněžitého vkladu v době jeho splacení nedosáhla částky, na kterou byl vklad oceněn,
  6. 6. nepeněžitým vkladem nemůže být pohledávka vůči společnosti, tato pohledávka může být započtena proti pohledávce společnosti na splacení vkladu nebo emisního kursu akcií, jen pokud tak stanoví zákon (tzv. kapitalizace pohledávek, která je upravena speciálně v rámci právní úpravy společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti).
Zpět na Slovník pojmů