Podnikatel

Podnikatel – dle definice obsažené v ust. § 2 ObchZ. Nejprve je vymezeno podnikání jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 2. odstavec obsahuje další kritérium, podávající výčet 4 skupin podnikatelů:

  1. podnikatelem je každá osoba zapsaná v obchodním rejstříku – zapisují se tam obchodní společnosti, družstva, další PO o kterých tak stanoví zákon a zahr. osoby. Podle ust. § 3 odst. 2 může být fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku na vlastní žádost
  2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
  3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění
  4. FO provozující zemědělskou výrobu podle zvl. předpisů
Zpět na Slovník pojmů