Rezervní fond

Akciová společnost vytváří rezervní fond v době a v rozsahu určeném obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. Společnost je povinna rezervní fond vytvořit z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří.

Zpět na Slovník pojmů