Zákon č. 368/2016 Sb. ze dne 19. října 2016, kterým se mění mimo jiné i zákon č. 253/2008 Sb., o legalizaci výnosů u trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „AML zákon“), implementující do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, nabyl účinnosti dne 1. ledna 2017. Díky této novele přibyla do právního řádu povinnost právnických osob a svěřeneckých fondů a jiných právních uspořádání bez právní osobnosti, a to povinnost zapisovat svého skutečného majitele do evidence údajů o skutečných majitelích.

Další pro nás podstatnou změnou, kterou novela přinesla, je nová definice pojmu skutečný majitel. Tato definice vychází z práva Evropské unie, konkrétně se jedná o transpozici článku 3 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Skutečným majitelem tedy je fyzická osoba, která má (popř. může mít), ať už fyzicky či právně, rozhodující vliv v právnické osobě, svěřeneckém fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Z této materiální definice skutečného majitele vyplývá, že skutečným majitelem může být pouze fyzická osoba, obvykle se jedná o osobu, popř. více osob, které stojí na vrcholku vlastnické struktury právnických osob, tedy v podstatě na začátku určitého vlastnického „řetězce“. Skutečný majitel potom nemusí disponovat odpovídajícím právním titulem opravňujícím ho k výkonu rozhodujícího vlivu, stačí, pokud výkon fakticky vykonává nebo vykonávat může. Následně je v zákoně stanovena i formální definice, kterou by měl, ten který, skutečný majitel naplňovat. Např. u obchodních korporací se jedná o fyzickou osobu:

  1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této korporace, nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
  2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
  3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
  4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3.

V prvé řadě je tedy rozhodující, aby byla za skutečného majitele označena osoba, která naplňuje znaky výše uvedené materiální definice. Např. tedy ne každý společník, který má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, je skutečným majitelem, jelikož nemusí vykonávat rozhodující vliv.

Obdobně je v zákoně stanovena formální definice i pro zbylé právnické osoby a další korporace, tedy např. pro ústav, svěřenský fond, nadaci či nadační fond, spolky, společenství vlastníků jednotek a církve. I zde převažuje naplnění znaků materiální definice nad naplněním znaků definice formální.

Vzhledem k povinnosti povinných osob, uvedených v AML zákoně, v určitých případech identifikovat a kontrolovat klienta, je nutné, aby všechny právnické osoby i správci svěřenských fondů zaznamenali v rámci evidence údajů o skutečných majitelů aktuální údaje, které povinné osobě umožní zjistit a ověřit totožnost skutečného majitele a dále skutečnosti, které toto jeho postavení odůvodňují. Výše uvedenou evidenci vede od 1. ledna 2018 rejstříkový soud. Evidence však není přístupná všem osobám, jako např. obchodní rejstřík a údaje v ní obsažené budou moci získat pouze určité státní orgány a ve vymezených případech též další osoby, např. povinné osoby dle AML zákona. Informační systém skutečných majitelů.

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019, ostatní právnické osoby zapsané do veřejných rejstříků poté musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. Tento zápis poté provádí buď příslušný rejstříkový soud, popř. za určitých podmínek (na základě tzv. podkladového notářského zápisu) notář skrze přímý zápis. Poplatek za tento zápis u osob zapsaných v obchodním rejstříku činí 1000,– Kč, od kterého jsou ale tyto osoby do konce roku 2018 osvobozeny. U osob do obchodního rejstříku nezapisovaných poté platí osvobození od tohoto soudního poplatku.

Zápis je možné provést pouze na návrh právnické osoby (svěřenského fondu) a to na inteligentním formuláři, který naleznete na www.issm.justice.cz.

Zpět na slovník