Podle ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku (NOZ): „Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.“;

a dále z ustanovení § 7 odst. 2 a 3 zákona o obchodních korporacích (ZOK): „Akciová společnost bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy (dále jen „internetové stránky“), údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené tímto zákonem.“ „Zřídí-li společnost s ručením omezeným internetové stránky, vztahuje se na ni ustanovení odstavce 2 obdobně.“;

vyplývá, že internetové stránky musí být povinně zřízeny pouze pro každou akciovou společnostPokud však internetové stránky zřídí i společnost s ručením omezeným (nezřizuje je povinně), musí na nich také uvádět informace obdobně jako akciová společnost. Občanský zákoník přitom v souladu s výše uvedeným předpokládá, že internetové stránky budou obsahovat údaj o firmě (jméně), sídle, údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně oddílu a vložky a identifikační číslo. (V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o obchodních korporacích pak jen „Uvádí-li kapitálová společnost nebo družstvo na obchodních listinách také údaj o svém základním kapitálu, musí se tento údaj týkat pouze upsané a splacené části základního kapitálu.“; – platí pouze pokud daný údaj uvádíte)

Co se týče dalších dokumentů zveřejňovaných na internetových stránkách, jedná se v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích o dokumenty, které jsou  zveřejňovány v určitých specifických situací (§ 79 odst. 3 (existence koncernu), § 91 (znalecký posudek k ceně odkupovaného podílu v koncernu), § 290 odst. 2 (informace k přednostnímu právu  k upsání nových akcií), § 312 (písemná zpráva o poskytnutí finanční asistence), § 358 odst. 2 (vysvětlení akcionáři), § 362 odst. 2 (protinávrhy akcionářů se stanovisky představenstva) , § 379 odst. 2 (nucený přechod účastnických cenných papírů), § 406 odst. 1 a 2 (pozvánka na valnou hromadu do okamžiku konání valné hromady), § 407 odst. 2 (návrhy akcionářů na usnesení valné hromady), § 425 odst.1, § 436 odst. 1) např. právě pozvánka na valnou hromadu.

Zpět na slovník