Na tomto místě ve stručnosti nabízíme postup při založení sro aneb jak založit sro.

1. Založení společnosti uzavřením zakladatelské listiny (jediný společník) / společenské smlouvy (více společníků) pořízenou formou veřejné listiny (notářský zápis).

V zakladatelském právním jednání se vymezují základní právní vztahy zakládané společnosti a jako takové tedy obsahuje zejména tyto informace:

  • název společnosti (obchodní firma) – nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou již zapsanou v obchodním rejstříku.
  • sídlo společnosti
  • předmět podnikání
  • volba statutárního orgánu s.r.o. (jednatele / jednatelů) a určení způsobu jejich jednání  – pokud má mít s.r.o. více jednatelů určí se způsob, jak tito jednatelé jednají jménem s.r.o. (např. každý samostatně anebo vždy oba společně). Jednatel zastupuje společnost navenek a za své jednání je odpovědný společníkům s.r.o. Jednatelem společnosti může být taktéž i právnická osoba.
  • společníci s.r.o.  – jejich obchodní podíl v s.r.o. je určen výší jejich vkladu do základního kapitálu společnosti s.r.o. Společníci hlasují o záležitostech společnosti na valné hromadě, pokud má s.r.o. jediného společníka, tak rozhoduje tento jediný společník v působnosti valné hromady.
  • základní kapitál – jeho výše byla do 31.12.2013 pro s.r.o. stanovena minimálně na částku 200.000,– Kč, přičemž s účinností nového zákona o obchodních korporacích již postačuje jen 1 Kč. Z praktických důvodů (možnost rozdělení podílu) se však základní kapitál skládá alespoň v o něco vyšší částce (např. 100,– Kč).
  • určení správce vkladů – správce vkladů je osoba, která je ostatními společníky pověřena k výběru jejich vkladů do společnosti a k otevření účtu v bance.
  • ostatní údaje – např. hlasovací kvorum pro jednání valné hromady, stanovení předkupního práva při prodeji obchodního podílu, vyloučení souhlasu valné hromady s převodem obchodního podílu apod.

2. Získání živnostenského oprávnění či jiného oprávnění k podnikání.

3. Složení vkladů do základního kapitálu společnosti.

4. Zápis společnosti do obchodního rejstříku.

5. Registrace na finančním úřadě, sociální a zdravotní pojišťovně.

Doufáme, že tento jednoduchý postup založení firmy Vám poskytl ucelenou představu o jednotlivých krocích nutných při založení sro. V případě pochybností nás neváhejte kontaktovat.

Zpět na slovník