Díky zrušenému obchodnímu zákoníku v novém zákoně o obchodních korporací odpadají některé povinnosti při zpracování znaleckého posudku znalcem či znaleckým ústavem. Díky tomu dochází ke zjednodušení procesu zpracování znaleckého posudku. Avšak nadále platí, že pokud dochází ke vkladu nepeněžitému ve společnosti s ručením omezením nebo v akciové společnosti, je zde za potřebí provést i ocenění takto vkládaného majetku v rámci zpracování znaleckého posudku.

Pro zpracování znaleckého posudku již nemusí být soudem jmenován znalec či znalecký ústav. Nyní je nově zpracovatel vybrán přímo z té strany společnosti (myšleno od zakladatele) bez podání návrhu na jmenovaní znalce soudem. Díky tomu dochází ke snížení nákladů na vypracovaní znaleckého posudku.

Při uskutečnění některých transakcí již zákon přesně nezmiňuje povinnost nechat zpracovat znalecký posudek. Příkladem zde může být prodejné nabytí majetku od zakladatelů nebo také od akcionářů za více než 10% upsaného základního kapitálu, je povinností podle zákona nechat zpracovat znalecký posudek znalcem, pouze v případě, že dochází k převodu majetku v průběhu dvou let ode dne, kdy společnost vznikla.

Když se to vezmé z druhé strany, tak nová právní úprava klade větší důraz na ochranu práv  akcionářů a také na ochranu práv menšinových společníků. Upravuje jejich možnosti kontrolovat hospodaření společnosti.

V připadě, že jsou jejich práva nějak poškozována tak popisuje, jak se mají domáhat protiplnění , vypořádání či jakým způsobem mají požadovat výkup jejich podílu (za odpovídající cenu, která závisí na znaleckém posudku) z firmy. Zde může být příkladem: Ve společnosti byla uzavřena smlouva bez doložení znaleckého posudku (který je však požadován zákonem) nebo že byla v rozporu s ním, tak nový občanský zákoník uvadí, že strana, na které vznikla tímto jednáním škoda, má nárok na vypořádání dle protiplnění uvedeného ve znaleckém posudku. Podle nové legislativy je povinností před soudem prokázat péči řádného hospodáře (tento pojem lze chápat tak, že řádný hospodář činí právní úkony týkající se obchodní společnosti odpovědně a svědomitě a stejným způsobem i pečuje o její majetek tak, jako kdyby byl v jeho vlastnictví) zpravidla ta osoba, která je členem orgánu obchodní korporace.

Pokud tedy dochází ve společnosti k rozhodování o realizaci neobvyklé či majetkově významné transakce,je dobré vzít v potaz zpracování znaleckého posudku jako prvek právní ochrany v podobně důkazního břemene (představuje povinnost jedné strany prokázat u soudu určitou zkutečnost) v rámci možných budoucích konfliktů. A to i v případě, že zpracování znaleckého posudku není výslovně vymezeno zákonem.

V případě potřeby jakýchkoliv dalších doplňujících informací se neváhejte nás kdykoliv obrátit.

YOURFIRM s.r.o.

Bezplatná linka:  800 667 777

Email: info@yourfirm.cz

 

Zpět na slovník