Na tomto místě si dovolíme upozornit na významnější změny v zákonných oznamovacích povinnostech podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporací a družstev, v platném znění (dále jen „ZOK“) a podle zákona č. 134/2014 Sb., v platném znění (dále jen ,,zákon o transparentnosti“).

Podle ustanovení § 406 odst. 1Z OK

Uveřejňování pozvánek a dalších zákonem stanovených skutečností na internetových stránkách společností a nedůvodné omezování akcionářů účastnit se konání valné hromady:

  • 30 dnů přede dnem konání valné hromady, svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a rovněž také pozvánku zašle akcionářům, kteří vlastní akcie je na jméno či akcie zaknihované na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů, ale i v evidenci, kterou vede schovatel, který drží imobilizované akce v úschově. Stanovy mohou také určit i další požadavky, díky kterým může být valná hromada svolána. Také však mohou určit, jak se dá nahradit zasílání pozvánek na adresu akcionáře dle první věty. Avšak tento způsob nesmí omezovat akcionáře v možnostech se účastnit na valné hromadě.
  • Zákon tak stanoví informační povinnost všem akciovým společnostem (a to i bez ohledu na to, zda-li konkrétní akciová společnost má v dané době působiště i na internetu) a také společnostem s ručeným omezením, závodu zahraniční kapitálové společnosti nebo také zahraničnímu družstvu (+ jeho pobočkám).
  • Pro společnosti s ručeným omezením to znamená, že si musí založit internetové stránky, na kterých budou zveřejňovat informace, které do této doby uváděly na svých obchodních listinách.
    Podmínkou pozvánky na účast valné hromady je, že na internetu musí být publikována až do okamžiku, kdy valná hromada zahájí své konání.

 

Podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona o transparentnosti
Pro dotčené společnosti stanovuje povinnost uveřejnit pozvánku na první valnou hromadu konanou po dni 1. 1. 2014 (též tím samým způsobem, který je stanoven zákonem pro společnosti s akciemi na majitele).

  • Společnost, jejichž akcií se týká změna z akcií na majitele na listinné akcie na jméno uveřejní pozvánku na první valnou hromadu konanou po dni 1.1.2014, též způsobem stanoveným zákonem pro společnosti s akciemi na majitele; to platí obdobně pro uveřejnění výzvy, kdy nejpozději 3 měsíce před uplynutím lhůty (což akcionáři musí do 30.6.2014 vyměnit své akcie za nové – akcie na jméno a sdělí také společnosti údaje, které jsou potřebné pro zápis do seznamu akcionářů).

 

Dle ustanovení § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporací a družstev, v platném znění (dále jen ,,ZOK“) Za jakých podmínek může být svolána valná hromada a kým:

  • Valná hromada se může konat jen tehdy, zda-li s uskutečněním zasedání souhlasí všichni akcionáři a určí-li tak stanovy.
  • Právo svolat valnou hromadu u a.s. má především její představenstvo (popřípadě jeho člen).
  • Vynutit si svolání valné hromady nemá kterýkoliv akcionáře, nýbrž ten, který disponuje akciemi o dostatečné peněžité hodnotě.

 

Praktické rady

1) Uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společností:

Pozvánku musí obsahovat: společnost, místo, termín, pořad jednání valné hromady a návrh usnesení.

Pozvánka musí být vyvěšena až do doby, dokud valná hromada nezahájí své zasedání.

2) Rozesílání pozvánek na valnou hromadu na adresy akcionářů:

Když svolavatel publikuje na internetové stránky pozvánku na zasedání valné hromady, rovněž také musí pozvánku odeslat akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno či zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

V případě potřeby jakýchkoliv dalších doplňujících informací se neváhejte nás kdykoliv obrátit.

YOURFIRM s.r.o.

Bezplatná linka:  800 667 777

Email: info@yourfirm.cz

Zpět na slovník