Akciová společnost je jednou z forem obchodní společnosti, která se těší velké oblibě díky možnosti získat finančních prostředky od širší veřejnosti. Je s ní rovněž spojena jistá prestiž v obchodních vztazích. V praxi se akciová společnost využije v případě, že chceme oddělit vlastníky společnosti – akcionáře a její vedení – představenstvo.

Založení akciové společnosti v České republice je složitý a časově náročný úkon. Průměrná doba založení se pohybuje mezi 1 až 3 měsíci v závislosti na počtu potřebných úkonů a typu a složitosti struktury dané společnosti.

V případě, že se obrátíte na naši společnost, garantujeme Vám zápis nové a.s. do obchodního rejstříku během deseti pracovních dnů. K založení akciové společnosti je ale nejdříve dobré porozumět alespoň základním otázkám, které se takového založení týkají a informací, které od Vás k založení a.s. budeme vyžadovat.

Informace o dokumentech a podkladech potřebných k založení akciové společnosti

Zde najdete informace, týkající se základních pojmů a informací, které budete k založení akciové společnosti potřebovat.

Obchodní firma (název) akciové společnosti

Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříkuPři volbě názvu je třeba dbát na to, aby v obchodním rejstříku již nebyl zapsán název stejný či zaměnitelný ( lze kontrolovat na www.justice.cz ).

Sídlo akciové společnosti

V případě, že se rozhodnete pro změnu sídla na vlastní adresu, je nutné doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla a výpis z Katastru nemovitostí, který není starší než 3 měsíce. Tyto dokumenty pro Vás připraví naše společnost. Nastane-li situace, že nemovitost ještě není zapsána v KN, je nutné doložit kolaudační rozhodnutí/souhlas a přidělení čísla popisného/orientačního, obojí v originále nebo v ověřené kopii.

Můžete se rovněž rozhodnout pro ponechání sídla na naší adrese a to od pouhých 149,– Kč měsíčně.

Předmět podnikání akciové společnosti

Ohlášením živnosti živnostenskému úřadu vzniká oprávnění k podnikání v dané oblasti. Při provozování vázané/řemeslné/koncesované živnosti právnickou osobou je zákonem vyžadována osoba odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.  Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele (ve znění pozdějších předpisů § 11 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).

Dokumenty vyžadované pro osobu odpovědného zástupce akciové společnosti jsou: 

Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce dle § 46 odst. 2 písm. h zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (úředně ověřený podpis). Dále se vyžaduje výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce ne starší 3 měsíců. V případě živností řemeslných, vázaných či koncese je nutné doložit příslušné vzdělání a praxi (originál listin nebo ověřená kopie).

Akcionáři

Akcionářem může být fyzická i právnická osoba.

U fyzické osoby je nutné uvést:

 • jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození u cizinců), adresa trvalého pobytu
 • počet nabývaných akcií

U české právnické osoby je nutno uvést:

 • obchodní firmu (název), IČ, sídlo, výpis z OR ne starší 3 měsíce
 • počet nabývaných akcií

U zahraniční právnické osoby je nutno uvést:

 • aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad vydaný příslušným orgánem země, kde má společnost sídlo. Z tohoto dokumentu musí být především zřejmé, kdo je oprávněn za společnost jednat a že společnost existuje. Dokument musí být navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • počet nabývaných akcií

Bude-li mít akciová společnost jediného akcionáře, tak se vždy zapisuje do obchodního rejstříku.

Akcie

Při založení akciové společnosti je jen na Vás, jakou zvolíte formu a druh akcií. Můžete vydat akcie na jméno či na majitele a buďto v listinné, zaknihované či v imobilizované podobě.

 

Statutární orgán akciové společnosti – představenstvo

Členem představenstva může být právnická i fyzická osoba. U členů není vyžadován trvalý pobyt na území ČR, a to ani v případě jde-li o občana zemí mimo EU. Představenstvo akciové společnosti musí mít minimálně jednoho člena.

U člena představenstva akciové společnosti, který je občanem ČR, jsou vyžadovány tyto údaje:

 • jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíce
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

U člena představenstva akciové společnosti, který je občanem EU, jsou vyžadovány tyto údaje:

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší 3 měsíce přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

U člena představenstva akciové společnosti, který je občanem zemí mimo EU, jsou vyžadovány tyto údaje:

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu a z rejstříku trestů ČR – oba ne starší 3 měsíce, zahraniční navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

 

Dozorčí rada akciové společnosti

Akciová společnost povinně zřizuje dozorčí radu, jejím členem může být fyzická i právnická osoba. Není vyžadován trvalý pobyt na území ČR, a to ani v případě jde-li o občana zemí mimo EU. Dozorčí rada akciové společnosti musí mít minimálně jednoho člena.

U člena dozorčí rady akciové společnosti, který je občanem ČR, jsou vyžadovány tyto údaje:

 • jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíce
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (s úředně ověřeným podpisem)

U člena dozorčí rady akciové společnosti, který je občanem EU, jsou vyžadovány tyto údaje:

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší 3 měsíce přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno

U člena dozorčí rady akciové společnosti, který je občanem zemí mimo EU, jsou vyžadovány tyto údaje:

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu, ne starší 3 měsíce, přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • výpis z rejstříku trestů ČR, ne starší 3 měsíce
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (s úředně ověřeným podpisem)

 

V případě, že si představenstvo nebo dozorčí rada akciové společnosti volí předsedu popř. místopředsedu, je nezbytné označit člena příslušného orgánu a jeho budoucí funkci.

 

Registrace akciové společnosti k DPH

V případě Vašeho zájmu podáme přihlášku k dobrovolné registraci k dani z přidané hodnoty. Je třeba mít na paměti, že akciová společnost v okamžiku prodeje není registrována jako plátce daně z přidané hodnoty.

Základní kapitál  akciové společnosti

Minimální výše základního kapitálu u akciové společnosti je 2.000.000,– Kč.

Zpět na slovník